CALL FOR PAPERS Avkoloniseringsperspektiv på sannhet og forsoning

Mennesker fra de fire himmelretningene forener sine tanker og drømmer fremtiden. Detail fra samisk belte. Duojár/kunstner: Ingvald Guttorm. Foto: Tore Johnsen.

Kollegaer,

Dere inviteres herved til å sende inn papers til forskningskonferansen «Forsoning uten majoritetsbefolkning? Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskingen» arrangert på VID Oslos campus den 4.-6. mai 2022. Papers som blir akseptert for presentasjon vil få 20 minutter hver den 6. mai 2022. Arbeidsspråket er engelsk. (Find English version of Call for Papers here.)

Tema: Vi ønsker forskningsbidrag som fra et avkoloniseringsperspektiv bidrar til den faglige samtalen om hva sannhet og mellomfolkelig forsoning i kjølvannet av assimileringspolitikk og kolonisering kan eller bør innebære, gjennom å belyse historiske og nåtidige forhold relevant for tematikken.

Kontekst: Den pågående Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge (2018-2023) som gransker fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og skogfinner, samt liknende erfaringer fra Canada, Sør-Afrika og andre deler av Norden, utgjør en viktig kontekst for konferansen.

Tverr- og flerfaglige bidrag forankret i disipliner som historie, teologi, antropologi, sosiologi, sosialpedagogikk, jus, helsefag m.v. er velkomne.

Regionale foki: Mens papers fra forskningsmiljøer i Norge gis prioritet, legges det til rette for et begrenset antall skandinaviske, kanadiske og sørafrikanske bidrag.

Publisering: Presenterte papers vil bli vurdert for publisering. To alternativer undersøkes: publisering på engelsk i bind II av fagfellevurderte publikasjoner i forskningsprosjektet ReconTrans (bind I utgis desember 2021 / januar 2022 ved AOSIS[1]) og/eller publisering på norsk i det norske fagfellevurderte tidsskriftet Kirke og Kultur.

Frister, innsendingsprosess og konferansepresentasjon:

Du bes om å melde inn din intensjon om å sende et fullt paper per e-post, der paperets tittel, forfattere og abstract inngår. Merk fristene for innsending av abstract og fullstendig manuskript.

  • 5. januar 2022: Frist, innsending av abstract (ca. 250 ord) sammen med en CV (ikke mer enn to sider).
  • 1. februar 2022: Utvalg av papers for presentasjon avgjort
  • 22. april 2022: Frist innsending av manuskript (ca. 5 500 ord).
  • 6. mai gis hvert paper 20 minutter for presentasjon og 5-10 min for feedback.

Abstract og manuskripter sendes som word-dokumenter til: bernd.krupka@vid.no.

Utvalgskomitteen for konferansepresentasjon er sammensatt av internasjonale forskere i ReconTrans-prosjektet.

Mer om konteksten og konferansetemaet

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) nedsatt av Stortinget gransker nå fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Denne prosessen berører ikke bare urfolk og nasjonale minoriteter, men også det norske majoritetssamfunnet.

Fornorskningspolitikken sprang ut av norske selvforståelser som etterlot seg sosiale, kulturelle og politiske tyngdekrefter som aldri helt forsvant. Hvor langt har det norske majoritetssamfunnet egentlig kommet i oppgjøret med dette, og hva betyr det for mellomfolkelig forsoning i Norge? Hva er kirkens, sivilsamfunnets og forskningens ansvar og bidrag? Og hva kan vi lære av kanadiske, sørafrikanske og nordiske erfaringer?

Konferansen «Forsoning uten majoritetsbefolkning? Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskingspolitikken”, arrangert i Oslo 4-5 mai 2022, søker å ta den offentlige samtalen om slike spørsmål videre – gjennom likeverdig dialog, forankret i praksisfelt og forskning.

Konferansen, som er et samarbeid mellom KUN/VID Tromsø og Den norske kirke, er samtidig den tredje forskningskonferansen til ReconTrans, et internasjonalt forskningsprosjekt som utforsker “forsoning” som transformativt begrep og praksis knyttet til Sannhets- og forsoningskommisjoner.

Den tredje call-for-papers-baserte konferansedagen 6. mai har som mål å utforske hvilke muligheter som avkoloniseringsperspektivet bringer med seg med hensyn til å utvikle ny kunnskap om konferansetemaet.

En fler- og tverrfaglig tilnærming legges til grunn, der forskere innen historie, teologi, antropologi, sosiologi, sosialpedagogikk, jus, helsefag, m.v. er velkomne til å presentere sine paper. Forskningsmiljøer i Norge er hovedmålgruppen, samtidig som en viss internasjonal deltakelse er ønskelig.

Koordinator av call for papers
Førsteaman. Bernd Krupka
Senterleder, KUN / VID Tromsø, VID vitenskapelige høgskole
E-mail: bernd.krupka@vid.no


[1] Guðmarsdóttir, S., Regan, P. & Solomons, D. (eds.), Trading Justice for Peace? Reframing Reconciliation in TRC Processes in South Africa, Canada and Nordic Countries, AOSIS, Cape Town. In press.